Avis legal

En virtut del què diposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal (en endavant, LOPD), FINQUES VALLHONRAT, S.L. informa a l’usuari que les dades personals que ell mateix proporciona (nom, cognoms, número de telèfon, direcció, correu electrònic..) són incorporades a un fitxer automatitzat creat per tal de gestionar i administrar la relació entre l’usuari i FINQUES VALLHONRAT, S.L.

FINQUES VALLHONRAT, S.L. com a responsable de l’esmenat fitxer de dades de caràcter personal, es compromet a observar el compliment de les seves obligacions en relació amb allò que disposa la LOPD.

FINQUES VALLHONRAT, S.L. es compromet a adoptar les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per a garantir la seguretat de les dades, evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, FINQUES VALLHONRAT, S.L. adquireix el compromís de guardar el secret professional respecte a les esmentades dades. Així mateix, l’informem que les seves dades no seran comunicades a tercers llevat de les empreses que col·laborem habitualment, a membres del Col·legi d’API i Col·legi d’Administradors de Finques, en cas que sigui necessari per a donar compliment al servei que vostè ens ha sol·licitat.

L’usuari o, en el seu cas, qui el representi, podrà exercitar els seus drets d’accés rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per correu electrònic a correu@finquesvallhonrat.es o mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a FINQUES VALLHONRAT, S.L. amb domicili al Passeig Francesc Macià, 80 – 08194 Rubí. En aquesta sol·licitud haurà de constar el nom i cognoms de l’usuari, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, petició, domicili a efectes de notificacions, data i firma. En cas de representació, haurà d’acreditar-se la mateixa mitjançant document fefaent”.

Compara